Strona główna

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo

Od 1 maja do 1 czerwca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Iłowej deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie stanowić podstawę do dokonywania opłat.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Uwaga !!!

W przypadku niezłożenia deklaracji w zakreślonym terminie, Burmistrz ma obowiązek określić w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Druki deklaracji można pobrać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej oraz ze strony internetowej www.ilowa.pl lub www.odpady.ilowa.pl

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wzór wypełniania deklaracji

Broszura informacyjny

Magdalena Grzywaczyk
Pomoc Administracyjna
w Urzędzie Miejskim w Iłowej

 

Informacje o wypowiadaniu dotychczasowych umów na odbiór odpadów

Od 1 lipca 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie będzie świadczył usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Dotychczasowe umowy z mieszkańcami na odbiór odpadów Zakład Gospodarki Komunalnej będzie wypowiadał najpóźniej do 31 maja br., gdyż okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc. Mieszkańcy mogą również sami wypowiadać swoje umowy. W tym celu należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 25 w Iłowej do 31 maja 2013 r.

Magdalena Grzywaczyk
Pomoc Administracyjna
w Urzędzie Miejskim w Iłowej

Informacje ogólne

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Polega on na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Iłowa nowym systemem odbierania odpadów będą objęte tylko nieruchomości zamieszkałe (odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach).

Główne założenia nowego systemu gminnego:

  • gmina ustala stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia (uchwały Rady Miejskiej w Iłowej w tych sprawach w zakładce: Nowe uregulowania);
  • stawka opłaty za usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej będzie zależała od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
  • opłata za odbiór posegregowanych odpadów będzie niższa;
  • odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu (zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ZGKiM w Iłowej nie będzie już mógł wykonywać tych zadań);
  • powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady - gmina poinformuje o miejscu lokalizacji punktu lub punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady można do nich dostarczyć.

Roman Andzel
Sekretarz Gminy Iłowa