Akty prawne związane z nowym systemem gospodarki odpadami

  1. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity)

  1. Uchwała Nr 215/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa.
  2. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa.
  3. Uchwała Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  4. Uchwała Nr 176/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała Nr 177/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (tekst ujednolicony).
  6. Uchwała Nr 237/6/XXVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.